[:en]

Personal income tax returns must be filed by midnight on May 20th. There are those who definitely need to provide additional information, but those who do not, it is also worth visiting the HRC page, as they can declare their 1 + 1 percent. 

Key deadlines

Until April 15, 2020, those who do not have a customer gate identification could request that the National Tax and Customs Administration (NAV) send them the draft PIT return, since then this can only be requested from NAV customer services. The draft received on paper does not need to be signed or returned if the taxpayer agrees with its contents. If not, the 19SZJA declaration must be submitted by May 20, 2020, as the printed, paper-based draft cannot be corrected.

The deadline for filing a personal income tax return is 24 hours on Wednesday, May 20, 2020.

Who needs and who doesn’t have to deal with the tax return?

Since 15 March 2020, the draft personal income tax return is available on the electronic interface ( WebNYK ) to individuals with a customer gateway , primary agricultural producers, individuals liable for VAT and sole proprietors.
Of these, the first group of taxpayers – that is, taxable persons who are private individuals for tax purposes – only have to complete the draft if they have received taxable income for which the payer does not send data to NAV during the year or the taxpayer has received the income from a non-payer.This also includes the case where the taxpayer does not have a customer gate but wishes to supplement or amend the draft tax return.

If a taxpayer has no obligation to supplement, it is still worth visiting the PIT page, because the declaration with 1 + 1 percent can only be submitted with the help of the taxpayer, without which the 1 + 1 percent will be lost.

If the individual taxpayer agrees with the draft tax return and accepts it, the draft becomes his personal income tax return. If you do not accept your draft and do not submit a 19SZJA return, then after May 20, 2020, your draft tax return will become a final return.

Taxpayers belonging to other groups – ie primary producers, private individuals liable for VAT and sole proprietors – must amend and supplement the draft return if the taxpayer

 • was a primary agricultural producer and derived taxable income from that activity, unless that income was not to be determined from that income and is therefore not subject to a declaration in that context;
 • an individual liable for VAT;
 • self-employed;
 • chose itemized flat-rate taxation for its paid-catering activities;
 • requested a deduction of costs in his tax advance declaration to the payer (employer),
 • earned income from swaps;
 • is required to pay a penalty payment in accordance with the rules on the payment of tax advances;
 • has received income from a non-payer or otherwise incomes in connection with which he is himself required to determine the tax or tax advance;
 • is entitled to amend the tax established by the payer in his tax return;
 • his income came from abroad or is (also) taxable abroad;
 • a non-resident individual and has not made a declaration of exemption;
 • has earned income from a controlled capital market transaction if the income is not determined or is not determined solely on the basis of a certificate from an investment service provider that qualifies as a payer;
 • accounts for tax deducted from dividend advances received before the tax year against its approved dividend tax;
 • in connection with any of his income, he is liable to pay a special tax in accordance with the echo, or has taken over the determination, declaration and payment of the payer and the simplified public burden contribution from the payer;
 • a social contribution tax liability has arisen in connection with any of his income;
 • his tax must (or may) be set out in his tax return in accordance with a special provision of the Act.

Modifying the data on the electronic interface is not the same as the declaration!

It is not enough to save the amendments and additions during the declaration made on the EFSA interface, because this does not mean that the declaration has been submitted yet. To do this, press the “Continue to enter” button and then the “Enter” button, only then will the NAV be notified of the change and acceptance. The status of your return will then be “Submitted,” and you’ll see “You successfully submitted your tax return” below the status on the Profile page.

Installment payment request

Those who would request a installment payment, in the draft declaration opened for amendment, under the menu item “Transfer and allocation request, installment payment, reclaim data, balances”, must fill in line 81, “I declare that the total personal income tax does not exceed HUF 200,000. and I undertake to pay my social contribution tax in equal installments for a maximum of six months from the due date.

In the absence of electronic access, if the taxpayer agrees with the draft return, the choice of installment payment may be indicated in the supplementary declaration sent as an annex thereto. The completed and signed form must be sent to NAV by post by 20 May 2020. Those who do not accept the draft may request installment payment on line 81 of sheet C) of the declaration.

Initiate a tax refund

You can declare the tax refund electronically in the “All fields” / “” Transfer and allocation request, installment payment, reclaim data, balances “/” Reclaim data “menu item. The same can be stated on paper in block D) of the return. The reclaimed tax will be paid by NAV on a maximum of the 30th day from the receipt of the return or the supplementary declaration of the draft return.

Payment of the tax

Anyone who has a tax to pay in the return can pay their tax together with the return on the PIT interface with a credit card, but they can also do the same at NAV customer services. In addition, you can pay the tax arrears by transfer to NAV’s account number 10032000-06056353, indicating the tax number or tax identification number in the notification field.

What is the personal income tax rate?

The PIT rate since 2016 has been 15 percent. The tax base is the taxable income according to the law.[:hu]Május 20-án éjfélig kell beadni a személyijövedelemadó-bevallásokat. Vannak, akiknek mindenképpen meg kell adniuk további adatokat, de akiknek nem, azoknak is érdemes felkeresniük az eSZJA oldalt, hiszen nyilatkozhatnak az 1+1 százalékukról. 

A legfontosabb határidők

Azok, akiknek nincs ügyfélkapus azonosítása, 2020. április 15-ig kérhették, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elküldje számukra az szja-bevallástervezetet, azóta ez már csak a NAV ügyfélszolgálatain kérhető. A papíralapon kapott tervezetet nem kell aláírni, nem kell visszaküldeni, ha annak tartalmával az adózó egyetért. Ha nem, akkor a 19SZJA bevallást kell benyújtani 2020. május 20-ig, mivel a kinyomtatott, papíralapon kapott tervezetet javítani nem lehet.

2020. május 20-a szerda 24 óra a személyijövedelemadó-bevallás leadási határideje.

Kiknek kell és kiknek nem muszáj foglalkozniuk az adóbevallással?

2020. március 15 óta elérhető a személyijövedelemadó-bevallási tervezet az elektronikus felületen (WebNYK-n) az ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyeknek, mezőgazdasági őstermelőknek, áfafizetésre kötelezett magánszemélyeknek és egyéni vállalkozóknak.
Közülük az első csoportba tartozó adózóknak – tehát az adózási szempontból magánszemélyeknek számító adóalanyoknak – csak akkor kell kiegészíteniük a tervezetet, ha olyan adóköteles bevételt szereztek, amelyről a kifizető nem küld adatot év közben a NAV-nak, vagy az adózó a bevételt nem kifizetőtől szerezte.Ide tartozik még az az eset is, amikor az adózó ügyfélkapuval nem rendelkezik, de az adóbevallási tervezetet kiegészíteni vagy módosítani kívánja.

Ha egy adózónak nincs kiegészítési kötelezettsége, akkor is érdemes felkeresnie az eSZJA oldalt, mert az 1+1 százalékos rendelkező nyilatkozatot mindenképpen kizárólag az adózó közreműködésével lehet leadni, e nélkül az 1+1 százalék elvész.

Ha a magánszemély adózó egyetért az adóbevallási tervezettel és elfogadja azt, akkor a tervezet a személyijövedelemadó-bevallásává válik. Ha nem fogadja el a tervezetét és nem küld be 19SZJA bevallást sem, akkor 2020. május 20-a után az adóbevallási tervezete végleges bevallássá válik.

A többi csoportba tartozó adózónak – tehát őstermelőknek, áfafizetésre kötelezett magánszemélyeknek és egyéni vállalkozóknak – abban az esetben kell módosítaniuk, kiegészíteniük a bevallástervezetet, amennyiben az adózó

 • mezőgazdasági őstermelő volt, és e tevékenységéből adóköteles bevétele származott, kivéve, ha e bevételből nem kellett jövedelmet megállapítani és ezért, ezzel összefüggésben bevallási kötelezettség nem terheli;
 • áfafizetésre kötelezett magánszemély;
 • egyéni vállalkozó;
 • fizető-vendéglátó tevékenységére tételes átalányadózást választott;
 • a kifizetőnek (a munkáltatónak) tett adóelőleg-nyilatkozatában költség levonását kérte,
 • csereügyletből származó jövedelmet szerzett;
 • az adóelőleg-fizetésre vonatkozó szabályok szerint különbözeti bírság fizetésére köteles;
 • nem kifizetőtől származó vagy egyébként olyan bevételt szerzett, amellyel összefüggésben az adó vagy az adóelőleg megállapítására maga köteles;
 • a kifizető által megállapított adó módosítására az adóbevallásában jogosult;
 • jövedelme külföldről származott, vagy külföldön (is) adóztatható;
 • nem belföldi illetőségű magánszemély és nem tett mentességről szóló nyilatkozatot;
 • ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelmet szerzett, ha a jövedelmet nem vagy nem kizárólag kifizetőnek minősülő befektetési szolgáltató igazolása alapján állapítja meg;
 • a jóváhagyott osztalékadójával szemben az adóévet megelőzően felvett osztalékelőlegből levont adót számol el;
 • valamely bevételével összefüggésben az ekho szerint különadót köteles fizetni, vagy a kifizetőt és az őt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás megállapítását, bevallását és megfizetését a kifizetőtől átvállalta;
 • valamely bevételével összefüggésben szociális hozzájárulási adóelőleg-fizetési kötelezettsége keletkezett;
 • adóját a törvény külön rendelkezése szerint adóbevallásában kell (vagy lehet) megállapítani.

Az elektronikus felületen az adatok módosítása nem egyenlő a bevallással!

Az eSZJA felületen intézett bevallás során nem elég elmenteni a módosításokat, kiegészítéseket, mert ez még nem jelenti a bevallás beadását.Ehhez a „Tovább a beadáshoz”, majd a „Beadás” gombot kell megnyomni, csak ekkor jut a NAV tudomására a módosítás és az elfogadás.Ezután a bevallás státusza „Beküldött” lesz, a Profil oldalon a státusz alatt pedig megjelenik az „Ön sikeresen beküldte az adóbevallását” felirat.

Részletfizetési kérelem

Azoknak, akik részletfizetést kérnének, a módosításra megnyitott bevallási tervezetben az „Átvezetési és kiutalási kérelem, részletfizetés, visszaigénylési adatok, egyenlegek” menüpont alatt, a 81. sorban kell kitölteniük, hogy „Nyilatkozom, hogy az együttesen 200 ezer forintot meg nem haladó személyi jövedelemadó és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettségemre az esedékességtől számított, legfeljebb hat hónapon keresztül egyenlő részletekben történő pótlékmentes megfizetést vállalom. (A választott időtartam – 2, 3, 4, 5 vagy 6 hónap)”, itt a megfelelő kódkocka kitöltésével adható meg a részletek száma.

Elektronikus hozzáférés hiányában, amennyiben az adózó a bevallási tervezettel egyetért, akkor az annak mellékleteként megküldött kiegészítő nyilatkozaton lehet jelölni a részletfizetés választását. A kitöltött és aláírt nyomtatványt postán kell megküldeni a NAV részére 2020. május 20-ig. Akik nem fogadják el a tervezetet, azok a bevallás C) lapjának 81. sorában kérhetik a részletfizetést.

Adó-visszaigénylés kezdeményezése

Elektronikusan a „Összes mező”/„”Átvezetési és kiutalási kérelem, részletfizetés, visszaigénylési adatok, egyenlegek”/„Visszaigénylési adatok” menüpontban lehet nyilatkozni az adó-visszaigénylésről. Papíralapon a bevallás D) blokkjában lehet nyilatkozni ugyanerről. A visszaigényelt adót a bevallás, illetve a bevallási tervezet kiegészítő nyilatkozatának beérkezésétől számított, maximum 30. napon utalja ki a NAV.

Az adó megfizetése

Akinek befizetendő adója van a bevallásban, az a bevallással együtt kifizetheti az adóját az eSZJA felületen bankkártyával, de megteheti ugyanezt a NAV ügyfélszolgálatain is. E mellett befizetheti az adóhátralékot átutalással is a NAV 10032000-06056353 számú számlájára, a közlemény rovatban feltüntetve az adószámot vagy az adóazonosító jelet.

Milyen mértékű a személyi jövedelemadó?

Az szja mértéke 2016 óta 15 százalék. Az adó alapja pedig az adóköteles bevételből a törvény szerint megállapított jövedelem.[:]

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.