[:en]The number of liquidations has increased significantly, while the number of forced cancellations has decreased in the first half of 2020 compared to a year earlier, according to data from the Bisnode Group at the end of June 2020. The number of businesses continued to fall, operating 7,272 less this year than in the first half of 2019. There have been more companies in only three industries, but only to a small extent.

The number of companies decreased by one and a half percent, the number of company foundations by 14.7 percent, while the number of liquidations increased by almost 40 percent in the first half of this year compared to a year earlier, according to the Bisnode group’s mid-2020 data.

Although the number of forced cancellations fell by a quarter and the number of closed companies by 3 percent compared to the same period of the previous year, the decrease in the number of companies was not affected by this.

In addition, the desire to start a company also decreased: compared to the first half of 2019, there were 14.7 percent fewer new enterprises, a total of 12,743 new enterprises, which is more than two thousand less than in the previous year. Meanwhile, 2352 companies were liquidated, 9344 were forcibly liquidated, 7041 companies were liquidated, and 12 went bankrupt, so compared to the same period last year, there were 7272 fewer companies operating in Hungary at the end of the first half of 2020, according to the Bisnode Group.

In terms of industries, there were only three where the number of operating enterprises increased: construction, administration, defense; compulsory social security and communal activities (electricity, gas, steam, air conditioning, water, sewage, waste).

In terms of proportions, the largest decline was observed in the textile sector, where the number of operating companies decreased by 5.26 percent. If we look at the numbers it is 147 less than a year ago. The number of businesses in the paper industry fell by five per cent, with 176 fewer of them operating. Numerically, the largest decrease was recorded in professional, scientific and technical activities by Bisnode, where there were fewer 1,899 companies, but as most (almost 80,000) companies operate here, this represented a decrease of only 2.3 percent compared to the previous period.

The desire to start a company was not too eager either, only four new companies were started in four sectors than in the same period of the previous year: public administration, defense; compulsory social security, manufacture of furniture, chemicals, pharmaceuticals, coke and refined petroleum products, and the textile industry. The change is 75 percent in the case of textile production and public administration protection and compulsory social security, but this means only 48 newly established companies in the case of the former and only 7 newly established companies in the case of the latter, according to Bisnode.

Most new businesses have been set up in the construction industry, but this year’s figure of 2,600 is 416 lower than last year. The number of new enterprises was still over a thousand in the Retail trade (except motor vehicles and motorcycles) (1193) and professional, scientific and technical activities (1499) sectors, but compared to last year, there were fewer enterprises in both sectors by the end of June this year.

In terms of the number of companies going out of business, the first place is in the field of professional, scientific and technical activity, with 2887, the second is construction in 2014, and the third is wholesale (except: motor vehicle motorcycles) with 1960. In most sectors, these figures have not changed significantly compared to last year, but information communication and professional, scientific and technical activities are outstanding, where significantly more companies were closed down than in the previous period: in the former case it was 25% and in the latter 17.7% higher. the value (252 and 434, respectively).

Most liquidations started in construction (452), which is 4 percent higher than last year, but in the vast majority of sectors, fewer have started this year. Most of the forced cancellations started in the construction industry as well: 1513. The number of liquidations increased in almost all sectors, the most was started in the field of professional, scientific and technical activities: 1869. There were few bankruptcies in the first place, the most – three – were registered in the wholesale sector by Bisnode.

If we evaluate the data from a geographical point of view, the capital and Pest county stand out with values ​​one or two orders of magnitude higher than the others, so it may be worth looking at the results of the counties separately.

It is certain that most companies operated in Budapest in the first two quarters of 2020, with a total of 187,086, and Pest County is in second place with 75,671. The size of the economy of the two regions is indicated by the fact that Bisnode registered only 18,773 operating companies in the third place in Bács-Kiskun county. Most new companies were established in the capital (5807), most liquidations (9629), most liquidations (1046), most liquidations (3025) and most forced cancellations (5756) in Hungary.

In the first half of 2020, there were three territorial units where the number of enterprises increased compared to the same period of the previous year: Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg and Tolna counties, but here too the expansion was only a maximum of half a percent. In other places, the number of companies decreased, the largest in Budapest, where it operated by 5,684 less than at the same time last year. That’s a 3 percent drop.

Assessing the counties separately, we see that while most companies operated in Bács-Kiskun (18,773), the desire to establish a company was greatest in Borsod-Abaúj-Zemplén county: the 458 new companies were even 56 times higher than in 2019. . The desire to establish a company increased even in Hajdú-Bihar – the 447 new enterprises established here by the end of June exceeded the value of last year by 24 – and in Baranya, 324 new enterprises were established this year, which is 3 more than in the same period last year.

Among the counties, Bisnode registered the most liquidations (663) in Borsod, most liquidations started in Szabolcs-Szatmár-Bereg (179), and Fejér county gave the most liquidations (244).

Meanwhile, one-fifth fewer (5,807) new companies were established in the capital compared to last year. In Csongrád, the number of newly established companies decreased by more than 26 percent compared to 2019: a total of 305 new companies were established in the first half of 2020. The fewest new companies were established in Nógrád: 118, which is 33 less than last year – it can be read from the data of Bisnode.[:hu]Jelentősen emelkedett a végelszámolások száma, miközben csökkent a kényszertörléseké 2020 első félévében az egy évvel korábbi időszakhoz képest – derül ki a Bisnode cégcsoport 2020 június végi adataiból. A vállalkozások száma tovább esett, 7272-vel kevesebb működött idén, mint 2019 első felében. Csak három iparágban lett több a cég, de ott is csak kis mértékben.

Másfél százalékkal csökkent a cégek, 14,7 százalékkal a cégalapítások száma, miközben közel 40 százalékkal nőtt a végelszámolásoké az idei első felében az egy évvel korábbi értékekhez képest – derül ki a Bisnode cégcsoport 2020 év közepi adataiból.

Ugyan negyedével esett a kényszertörlések, és 3 százalékkal a megszűnt cégek száma az előző év hasonló időszakához képest, de a cégek számának csökkenését ez nem befolyásolta.

Ráadásul csökkent a cégalapítási kedv is: 2019 első félévéhez képest 14,7 százalékkal kevesebb, összesen 12 743 új vállalkozás jött létre, ami több mint kétezerrel marad el az előző évi adatokhoz képest. Eközben felszámoltak 2352, kényszertöröltek 9344, végelszámolás alá vettek 7041 vállalkozást, 12 pedig csődbe ment, így a tavalyi hasonló időszakhoz képest 7272-vel kevesebb cég működött 2020 első félévének végén Magyarországon a Bisnode Cégcsoport adatai szerint.

Az iparágakat tekintve mindössze három olyan volt, ahol nőtt a működő vállalkozások száma: az építőipar, a közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás, valamint a kommunális tevékenység (villamosenergia, gáz, gőzellátás, légkondicionálás, víz, szennyvíz, hulladék).

Arányait tekintve a legnagyobb esést a textilipari ágazatban lehetett megfigyelni, ahol 5,26 százalékkal csökkent a működő cégek száma. Ha a számokat nézzük ez 147-tel kevesebb, mint egy éve. Öt százalékkal esett a vállalkozások száma a papíriparban, ahol 176-tal működött kevesebb belőlük. Számszakilag a legnagyobb csökkenést a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység területén regisztrálta a Bisnode, ahol 1899 céggel lett kevesebb, de mivel itt működik a legtöbb (csaknem 80 ezer) vállalkozás, ez arányaiban csupán 2,3 százalékos csökkenést jelentett a korábbi időszakhoz képest.

A cégalapítási kedv sem buzgott túlságosan, mindössze négy olyan ágazatban indítottak több új vállalkozást, mint az előző év hasonló időszakában: a közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás, a bútorgyártás, a vegyi anyag, gyógyszer termékek gyártása, kokszgyártás és kőolaj-feldolgozás, illetve a textilipar. A változás a textilgyártás és a közigazgatás védelem, kötelező társadalombiztosítás esetében is 75 százalékos, de ez az előbbi esetében is csupán 48, utóbbi esetében pedig csak 7 újonnan alapított céget jelent a Bisnode adatai szerint.

A legtöbb új vállalkozást az építőipar területén alapították, de az idei 2600-as érték 416-tal elmarad a tavalyitól. Ezer fölött volt az új vállalkozások száma még a Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár) (1193), illetve a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (1499) ágazatában, de tavalyhoz képest mindkét területen kevesebb vállalkozás működött idén június végéig.

A megszűnő cégek számát tekintve az első helyen a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység területe áll, 2887-tel, a második az építőipar 2014, a harmadikon pedig a nagykereskedelem (kivéve: gépjármű motorkerékpár) 1960-nal. Az ágazatok többségében ezek a számok nem változtak jelentősen tavalyhoz képest, kiugró azonban az információ kommunikáció és a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység, ahol jelentősen több cég szűnt meg, mint a korábbi időszakban: előbbi esetben 25, utóbbinál 17,7 százalékkal volt magasabb ez az érték (252, illetve 434).

A legtöbb felszámolás az építőiparban (452) indult, ami 4 százalékkal magasabb, mint tavaly, de az ágazatok túlnyomó részében inkább kevesebb ilyen indult idén. Kényszertörlésekből is az építőiparban indult a legtöbb: 1513. Szinte minden ágazatban nőtt a végelszámolások száma, a legtöbbet a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység területén indították: 1869-et. Csődből eleve kevés volt, a legtöbbet – hármat – a nagykereskedelem területén regisztrálta a Bisnode.

Ha az adatokat földrajzi szempontból értékeljük, akkor a főváros és Pest megye egy-két nagyságrenddel magasabb értékekkel emelkedik ki a többi közül, ezért talán érdemes lehet a megyék eredményeit külön is megnézni.

Az biztos, hogy a legtöbb cég 2020 első két negyedévében Budapesten működött, összesen 187 086, a második helyen pedig Pest megye áll 75 671-gyel. A két térség gazdaságának méretét jelzi, hogy a harmadik helyen álló Bács-Kiskun megyében mindössze 18 773 működő vállalkozást regisztrált a Bisnode. A fővárosban alapították a legtöbb új céget (5807), itt volt a legtöbb megszűnés (9629), itt indult a legtöbb felszámolás (1046), a legtöbb végelszámolás (3025), illetve a legtöbb kényszertörlés (5756) is Magyarországon.

2020 első félévében három területi egység volt, ahol bővült a vállalkozások száma az előző év hasonló időszakához képest: Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna megye, de itt is csak legfeljebb fél százalékos volt a bővülés. A többi helyen csökkent a cégek száma, a legnagyobb mértékben Budapesten, ahol 5684-gyel működött kevesebb, mint tavaly ugyanekkor. Ez 3 százalékos esést jelent.

A megyéket külön értékelve látjuk, hogy míg a legtöbb vállalkozás Bács-Kiskunban működött (18 773), addig a cégalapítási kedv Borsod-Abaúj-Zemplén megyében volt a legnagyobb: a 458 új vállalat még 56-tal magasabb is mint a 2019-es adat. Nőtt a cégalapítási kedv még Hajdú-Biharban is – az itt június végéig létrejött 447 új vállalkozás 24-gyel haladta meg a tavalyi értéket -, illetve Baranyában is, idén 324 új vállalkozást alapítottak, ami 3-mal több mint a tavalyi év hasonló időszakában.

A megyék között a legtöbb cégmegszűnést (663) Borsodban regisztrálta a Bisnode, a legtöbb felszámolás Szabolcs-Szatmár-Beregben indult (179), és Fejér megye adta a legtöbb végelszámolást (244).

Eközben a fővárosban ötödével kevesebb (5807) új céget alapítottak tavalyhoz képest. Csongrádban több mint 26 százalékot esett az újonnan létrejött vállalkozások száma a 2019-es időszakkal szemben: összesen 305 új cég jött létre 2020 első félévében. A legkevesebb új vállalkozást Nógrádban jött létre: 118, ami 33-mal kevesebb, mint tavaly – olvasható ki a Bisnode adataiból.[:]

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.